Luyện chuyên sâu ngữ pháp và bài tập Tiếng anh 6 Global Success word

0 lượt xem

150.000 VND

Để giải quyết vấn đề này, các học sinh cần tập trung thực hiện các bài tập và bài tập phức tạp trên Global Success Word. Nó có thể giúp họ nắm bắt những khái niệm cơ bản và cấu trúc của ngữ pháp Tiếng Anh. Mỗi phần trong Global Success Word đều có tính tương tác cao, giúp họ kiểm tra kiến thức đã học và nhanh chóng làm quen với những khái niệm mới. Đồng thời, các bài tập trong Global Success Word cũng có thể hỗ trợ họ trong việc áp dụng kiến thức vào các bài tập thực tế.

XEM TRƯỚC